Online First

April 09, 2020

April 08, 2020

April 07, 2020

April 06, 2020

April 03, 2020

April 02, 2020

April 01, 2020

  • Crystal arthropathies
    Subtype-specific gout susceptibility loci and enrichment of selection pressure on ABCG2 and ALDH2 identified by subtype genome-wide meta-analyses of clinically defined gout patients
    Akiyoshi Nakayama, Masahiro Nakatochi, Yusuke Kawamura, Ken Yamamoto, Hirofumi Nakaoka, Seiko Shimizu, Toshihide Higashino, Teruhide Koyama, Asahi Hishida, Kiyonori Kuriki, Miki Watanabe, Toru Shimizu, Keiko Ooyama, Hiroshi Ooyama, Mitsuo Nagase, Yuji Hidaka, Daisuke Matsui, Takashi Tamura, Takeshi Nishiyama, Chisato Shimanoe, Sakurako Katsuura-Kamano, Naoyuki Takashima, Yuya Shirai, Makoto Kawaguchi, Mikiya Takao, Ryo Sugiyama, Yuzo Takada, Takahiro Nakamura, Hiroshi Nakashima, Masashi Tsunoda, Inaho Danjoh, Atsushi Hozawa, Kazuyoshi Hosomichi, Yu Toyoda, Yu Kubota, Tappei Takada, Hiroshi Suzuki, Blanka Stiburkova, Tanya J. Major, Tony R. Merriman, Nagato Kuriyama, Haruo Mikami, Toshiro Takezaki, Keitaro Matsuo, Sadao Suzuki, Tatsuo Hosoya, Yoichiro Kamatani, Michiaki Kubo, Kimiyoshi Ichida, Kenji Wakai, Ituro Inoue, Yukinori Okada, Nariyoshi Shinomiya, Hirotaka Matsuo on behalf of Japan Gout Genomics Consortium (Japan Gout)

March 31, 2020

March 30, 2020

March 27, 2020

March 25, 2020

March 24, 2020

March 23, 2020

March 22, 2020

March 18, 2020

March 16, 2020

March 13, 2020

March 11, 2020

March 10, 2020

Pages