Autoimmunity

Increment of immunogenicity after third dose of a homologous inactivated SARS-CoV-2 vaccine in a large population of patients with autoimmune rheumatic diseases

Nádia Emi Aikawa, Leonard de Vinci Kanda Kupa, Ana Cristina Medeiros-Ribeiro, Carla Goncalves Schahin Saad, Emily Figueiredo Neves Yuki, Sandra Gofinet Pasoto, Priscila Tagliaferro Rojo, Rosa Maria Rodrigues Pereira, Samuel Katsuyuki Shinjo, Percival Degrava Sampaio-Barros, Danieli Castro Oliveira Andrade, Ari Stiel Radu Halpern, Ricardo Fuller, Fernando Henrique Carlos Souza, Lissiane Karine Noronha Guedes, Ana Paula Luppino Assad, Julio Cesar Bertacini de Moraes, Michelle Remiao Ugolini Lopes, Victor Adriano de Oliveira Martins, Lorena Betancourt, Carolina Torres Ribeiro, Lucas Peixoto Sales, Isabela Maria Bertoglio, Virginia Lucia Nazario Bonoldi, Renata Lys Pinheiro Mello, Gustavo Guimaraes Moreira Balbi, Ana Marli Christovam Sartori, Leila Antonangelo, Clóvis Artur Silva, Eloisa Bonfa

10.1136/annrheumdis-2021-222096

March 11, 2022

Whole gut virome analysis of 476 Japanese revealed a link between phage and autoimmune disease

Yoshihiko Tomofuji, Toshihiro Kishikawa, Yuichi Maeda, Kotaro Ogawa, Takuro Nii, Tatsusada Okuno, Eri Oguro-Igashira, Makoto Kinoshita, Kenichi Yamamoto, Kyuto Sonehara, Mayu Yagita, Akiko Hosokawa, Daisuke Motooka, Yuki Matsumoto, Hidetoshi Matsuoka, Maiko Yoshimura, Shiro Ohshima, Shota Nakamura, Hidenori Inohara, Hideki Mochizuki, Kiyoshi Takeda, Atsushi Kumanogoh, Yukinori Okada

10.1136/annrheumdis-2021-221267

December 8, 2021