imported lupus erythematosus

  • Impact of COVID-19 pandemic on patients with SLE: results of a large multicentric survey from India
    Mohit Goyal, Pravin Patil, Himanshu Pathak, Sham Santhanam, Anshul Goel, Vishnu Sharma, Akshat Pandey, Nikhil Gupta, Rahul Jain, Shashank Akerkar, Parthajit Das, Rajkiran Dudam, Naval Mendiratta, Bimlesh Dhar Pandey, Mithun CB, Bharat K Singh, Sharath Kumar, Nilesh Nolkha, Shriyanka Jain, Somya Jain, Ashish Sharma, Durga Prasanna Misra