African-American

  • HLA class I and II alleles in susceptibility to ankylosing spondylitis
    John D Reveille, Xiaodong Zhou, MinJae Lee, Michael H Weisman, Lin Yi, Lianne S Gensler, Hejian Zou, Michael M Ward, Mariko L Ishimori, Thomas J Learch, Dongyi He, Mohammad H Rahbar, Jiucun Wang, Matthew A Brown