Table of contents

May 2020 - Volume 79 - 5

Editorial

Viewpoint

Rheumatoid arthritis

Spondyloarthritis

Systemic lupus erythematosus

Systemic sclerosis

Osteoarthritis

Crystal arthropathies

  • Subtype-specific gout susceptibility loci and enrichment of selection pressure on ABCG2 and ALDH2 identified by subtype genome-wide meta-analyses of clinically defined gout patients
    (1 April, 2020)
    Akiyoshi Nakayama, Masahiro Nakatochi, Yusuke Kawamura, Ken Yamamoto, Hirofumi Nakaoka, Seiko Shimizu, Toshihide Higashino, Teruhide Koyama, Asahi Hishida, Kiyonori Kuriki, Miki Watanabe, Toru Shimizu, Keiko Ooyama, Hiroshi Ooyama, Mitsuo Nagase, Yuji Hidaka, Daisuke Matsui, Takashi Tamura, Takeshi Nishiyama, Chisato Shimanoe, Sakurako Katsuura-Kamano, Naoyuki Takashima, Yuya Shirai, Makoto Kawaguchi, Mikiya Takao, Ryo Sugiyama, Yuzo Takada, Takahiro Nakamura, Hiroshi Nakashima, Masashi Tsunoda, Inaho Danjoh, Atsushi Hozawa, Kazuyoshi Hosomichi, Yu Toyoda, Yu Kubota, Tappei Takada, Hiroshi Suzuki, Blanka Stiburkova, Tanya J. Major, Tony R. Merriman, Nagato Kuriyama, Haruo Mikami, Toshiro Takezaki, Keitaro Matsuo, Sadao Suzuki, Tatsuo Hosoya, Yoichiro Kamatani, Michiaki Kubo, Kimiyoshi Ichida, Kenji Wakai, Ituro Inoue, Yukinori Okada, Nariyoshi Shinomiya, Hirotaka Matsuo

Letters

Electronic pages