Table of contents

November 2020 - Volume 79 - 11

Epidemiology

Treatment

Rheumatoid arthritis

Psoriatic arthritis

Sjögren’s syndrome

Systemic sclerosis

Autoinflammatory disorders

  • Clinical characteristics and treatment of 50 cases of Blau syndrome in Japan confirmed by genetic analysis of the NOD2 mutation
    (9 July, 2020)
    Tomoko Matsuda, Naotomo Kambe, Yoko Ueki, Nobuo Kanazawa, Kazushi Izawa, Yoshitaka Honda, Atsushi Kawakami, Syuji Takei, Kyoko Tonomura, Masami Inoue, Hiroko Kobayashi, Ikuo Okafuji, Yoshihiko Sakurai, Naoki Kato, Yuta Maruyama, Yuzaburo Inoue, Yoshikazu Otsubo, Teruhiko Makino, Satoshi Okada, Ichiro Kobayashi, Masato Yashiro, Shusaku Ito, Hiroshi Fujii, Yasuhiro Kondo, Nami Okamoto, Shuichi Ito, Naomi Iwata, Utako Kaneko, Mototsugu Doi, Junichi Hosokawa, Osamu Ohara, Megumu K Saito, Ryuta Nishikomori

Crystal arthropathies

Letters

Electronic pages